Eerlijker

15 September 2018

Eerlijker

Wij willen werken aan een eerlijker Genk, waarin elke Genkenaar gehoord wordt en gelijke kansen krijgt.  

We willen dit doen aan de hand van 10 thema's:

 1. We geven bewoners echte inspraak,

 2. Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in Genk is een basisrecht voor iedereen,

 3. Verminderen (kinder)armoede is prioritair,

 4. We zetten in op een permanente wijkwerking,

 5. We voeren het Genks dierenwelzijnsplan uit,

 6. We zetten de strategische ontwikkelingsdoelen om in lokale beleidsdoelen,

 7. We voeren een eerlijk en duurzaam aankoopbeleid,

 8. We binden de strijd aan met voedselverspilling,

 9. We gaan de strijd aan tegen zwerfvuil,

 10. We pakken asociaal gedrag in het verkeer aan.

We geven bewoners echte inspraak

Dit betekent voor Groen dat burgers tijdig betrokken worden, niet wanneer de plannen zich reeds in hun eindfase bevinden.
Betrokkenheid maakt de opstart van een project mogelijk iets trager, maar het zorgt wel voor een draagvlak. Dit zorgt ervoor dat de kans op succesvolle uitvoering vergroot wordt. 

Hoe kunnen we dit doen?

 • We ontwikkelen een pakket aan inspraakmogelijkheden : Maandelijkse burgerraad, betrekken van de Genkenaren reeds voor het openbaar onderzoek gestart is, ...
 • We herwaarderen van onze adviesraden en organiseren naast de adviserende rol van de raden ook open adviesraden rond belangrijke thema’s
 • We voorzien middelen om goede ideeën van burgers te realiseren (o.a. wijkbudgetten, operatie mooie plekjes)
 • We houden een G360 ter voorbereiding van het nieuwe bestuursakkoord

Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in Genk is een basisrecht voor iedereen

Een kwaliteitsvolle woning heeft een positieve impact op de bewoners wat betreft gezondheid, maar ook wat betreft kosten voor onderhoud, verwarming, energie.

Hoe kunnen we dit doen?

 • We richten een rollend woningfonds op. Met het fonds kopen we verwaarloosde panden aan, renoveren die of vervangen ze door een nieuwbouw. De grond blijft eigendom van Genk, de vernieuwde woningen worden via een systeem van erfpacht of recht van opstal aan marktconforme prijzen verkocht aan particulieren.
 • We gaan ook de mogelijkheden van kleine starterswoningen na
 • We werken een energierenovatieplan uit voor Genkse wijken 
 • Bouwvoorschriften moeten isoleren (en efficiënt energiegebruik) stimuleren. Subsidies worden hierop afgestemd

Verminderen (kinder)armoede is prioritair

De armoedecijfers voor onze stad zijn onaanvaardbaar hoog en vergen een geïntegreerde aanpak.

Hoe kunnen we dit doen?

 • We blijven inzetten op het versterken van de diverse opvoedingsmilieus en de linken hiertussen: opvoedingsondersteuning, onderwijs, kinderopvang en vrije tijd. De werking van de huizen van het kind wordt verder uitgerold
 • We werken aan drie pijlers bij het bestrijden van armoede:
  • preventie: tijdig detecteren en drempelverlaging van de dienstverlening zoals bij de huizen van het kind,
  • financieel ontzorgen: automatische toekenning van rechten, instappen in een project om de effecten van een welvaartsvast basisinkomen te evalueren,
  • persoonlijke toeleiding naar het bestaande aanbod.

Dit betekent niet alleen extra middelen, maar vooral ook extra personeel en vrijwilligers om de persoonlijke aanpak en toeleiding naar de diverse initiatieven te versterken.

We zetten in op een permanente wijkwerking

Levendige wijken waarin mensen elkaar kennen en kunnen ontmoeten zijn aangenamer om in te leven.

Hoe kunnen we dit doen?

 • Elke wijk krijgt een wijkbudget dat besteed kan worden naar de noden van de wijk
 • Elke wijk heeft een toegankelijke en betaalbare ontmoetings- en feestruimte. Voor wijkversterkende activiteiten is er een goedkoper tarief.
 • Stadsdiensten en bestuur komen naar de wijken toe voor wijkgebonden onderwerpen
 • Scholen worden aangemoedigd om in contact te treden met lokale bewoners en handelaars

We voeren het Genks dierenwelzijnsplan uit

Dierenwelzijn is belangrijk en verdient daarom ook aandacht.

Hoe kunnen we dit doen?

 • We organiseren een meldpunt voor klachten bemand door opgeleid politiepersoneel
 • We sensibiliseren rond vegetarisch en veganistisch als (deeltijds) alternatief voor vlees
 • We ondersteunen Genkse initiatieven die op een zorgzame manier met dieren werken
 • We gaan op zoek naar plaatsen waar honden los kunnen lopen met extra aandacht voor het laten loslopen van blindegeleidehonden.

We zetten de strategische ontwikkelingsdoelen om in lokale beleidsdoelen

De Verenigde Naties stelden strategische ontwikkelingsdoelstellingen om ervoor te zorgen dat onze planeet ook in de toekomst leefbaar blijft.

Hoe kunnen we dit doen?

 • Groen Genk toetste haar eigen verkiezingsprogramma aan de strategische ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties
 • We nemen een voortrekkersrol op binnen het VVSG voor het uitrollen van deze doelen doorheen alle domeinen
 • We heroriënteren het noord-zuidbeleid naar een noord- én-zuidbeleid in het kader van deze sociale en klimaatdoelstellingen
 • Duurzaamheid en solidariteit zijn de rode draad doorheen alle beleidsdomeinen en niet enkel de taak van de Dienst sociale zaken of leefmilieu

We voeren een eerlijk en duurzaam aankoopbeleid

Een eerlijker en duurzamer economie is belangrijk voor onze toekomst. We vinden dat stad Genk hierbij het goede voorbeeld moet geven en werk moet maken van een eerlijk en duurzaam aankoopbeleid.

Hoe kunnen we dit doen?

 • We voeren criteria in die rekening houden met eerlijke handel, milieuvriendelijkheid en non-discriminatie, en waar mogelijk burgerparticipatie in aankoop- en aanbestedingsdossiers
 • We voeren een fairtrade beleid
 • We zetten in op cleane kleren
 • We promoten ethisch sparen en beleggen en geven het goede voorbeeld

We binden de strijd aan met voedselverspilling

We vinden het onverdedigbaar dat in een stad waar hoge armoedecijfers zijn, er geen beleid wordt gevoerd om voedsel zo veel als mogelijk een goede bestemming te geven. 

Hoe kunnen we dit doen?

 • We experimenteren met een pop-up sociale kruidenier. Hier kunnen mensen in armoede aan een verlaagd tarief noodzakelijke levensmiddelen winkelen
 • Voeding en voedselverspilling wordt als beleidsdomein toegevoegd aan een schepen
 • We organiseren een wedstrijd voor een originele naam voor het restorestje en ontwerpen een logo waarmee de restauranthouders dit op de kaart kunnen kenbaar maken
 • We organiseren kooklessen met “afvalgroenten”

We gaan de strijd aan tegen zwerfvuil

Zwerfvuil is niet alleen een belasting voor het milieu, maar maakt het ook voor mensen minder aangenaam.

Hoe kunnen we dit doen?

 • We ijveren voor statiegeld
 • We zetten in op sensibilisatie en vrijwilligerswerking
 • We voeren een nultolerantie in voor wie zwerfvuil stort en voorzien in alternatieve straffen voor de overtreders
 • Camera’s worden strategisch ingezet op plaatsen die gevoelig zijn voor zwerfvuil
 • Bij aanleg van nieuwe buurten zorgen we ervoor dat er voldoende sociale controle kan zijn en we vermijden verborgen hoekje

We pakken asociaal gedrag in het verkeer aan 

Wie door zijn gedrag de veiligheid van anderen in gedrang brengt, wordt hierop aangesproken.

Hoe kunnen we dit doen?

 • We voeren actie voor de kwetsbare weggebruikers: we treden op tegen auto’s die halt houden op voet- en fietspaden
 • We besteden voldoende aandacht aan veilige alternatieven voor fietsers, voetgangers en gehandicapten bij wegenwerken
 • We organiseren autoluwe zones rond scholen, voeren waar mogelijk eenrichtingsverkeer in
 • We leggen verkeersinfrastructuur zodanig aan dat deze waar nodig ontradend werkt voor hoge snelheden
 • We werken met mobiele camera’s om overdreven snelheid in woonwijken te beboeten